اوليا بدانند ملاک هاي تشخيصي بيش فعالي
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پیش دبستانی و دبستان غیردولتی پسرانه نیکان کرج می باشد
پایان
برگرفته از کتاب بازی درمانی با تاکید بر درمان اختلال بیش فعالی و نقص توجه
تالیف: علیرضا جعفری و فریبا جعفری
الف) وجود 6 نشانه بی‌توجّهی حداقل به مدت 6 ماه تا درجه‌ای که با سطح رشد و نمو همخوان نباشد :
بی توجهی
1)‌ اغلب از توجّه دقیق به جزئیات ناتوان است، یا در اثر بی‌توجهی در تکالیف درسی، کار یا فعالیتهای دیگر
اشتباه می کند.
2)  اغلب در حفظ توجّه در تکالیف و انجام فعالیت ها با مشکل روبرو است.
3) اغلب به نظر می رسد که وقتی با او مستقیماً حرف می زنند، گوش نمی دهد.
4) اغلب به دستورالعمل ها عمل نمی‌کند و در اتمام تکالیف درسی، کارهای توان فرسا، وظایف محوله در محل
کار، شکست می خورد.
5) اغلب در سر و سامان دادن به تکالیف و فعالیت ها با مشکل روبه رو است.
6) اغلب از درگیر شدن در تکالیفی که مستلزم حفظ تلاش ذهنی است، می پرهیزد.
7) اغلب لوازم ضروری برای تکالیف یا فعالیت ها را گم می کند.
8) اغلب حواسش به آسانی به محرک های بیرونی جلب می شود.
9) اغلب امور روزمره را فراموش می کند.
ب) وجود 6 نشانه پر تحرکی- تکانشگری حداقل به مدت 6 ماه تا درجه‌ای که با سطح رشد و نمو همخوان نباشد :
پرتحرکی

1) اغلب دست و پایش را تکان می دهد و یکجا آرام و قرار ندارد.
2) اغلب در اتاق درس از جایش برمی خیزد یا در موقعیت های دیگر که ترک جایگاه جایز نیست از جایش
بلند می شود.
3) اغلب این سو و آن سو می دود.
4) اغلب در انجام یا درگیر شدن با فعالیت های مستلزم حفظ آرامش با مشکل مواجه است.
5) اغلب در حال رفتن است یا طوری عمل می کند گویی که « موتوری روی آن سوار کرده باشند.»
6) اغلب به حد افراط حرف می زند.
رفتار تکانه ای
1) اغلب پیش از اتمام سؤال، جواب از دهانش بیرون می پرد.
2) اغلب به سختی تحمل انتظار کشیدن را دارد که نوبتش برسد.
3) اغلب وسط کلام دیگران می پرد.
نشانه های بیش فعّالی در کودکان پیش دبستانی
-‌پیوسته در جنب و جوش و انگولک کردن اشیاء هستند.
- روی اثاثیه منزل می پرند.
- داخل اتاق ها می دوند.
- قادر به شرکت در فعالیت های گروهی نشسته در کلاس نیستند.
- به لبه صندلی آویزان می شوند.
- دستها را مرتب به هم می زنند.
- پاها را به حد افراط تکان می دهند.
- هنگام غذا خوردن اغلب از جا بلند می شوند.
- زمان تماشای تلویزیون یا در حین انجام تکالیف به حد افراط حرف می زنند.
نشانه های بیش فعّالی در نوجوانان و بزرگسالان
-‌احساس بی قراری
- دشواری مشارکت در فعالیت های نشسته و بی سر و صدا
نشانه های تکانشگری در نوجوانان و بزرگسالان
-‌ دشواری در به تأخیر انداختن پاسخ ها
- جواب دادن قبل از اتمام پرسش
- مشکل در منتظر نوبت ماندن
- قطع کردن کار دیگران به طور مکرّر و ایجاد مزاحمت برای آنان
- دستورالعملها را گوش نمی دهند
- دستکاری وسایلی که دست زدن به آن ها منع شده است.
- دلقک بازی در می آورند.
- تنه زدن به دیگران
- در دست گرفتن ظروف داغ
- انجام فعالیت های خطرناک